Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Egedal Rideklub”. Foreningen er hjemmehørende i Egedal kommune. Foreningens forkortelse er EDAL. Foreningen er stiftet den 28.08.2011.

§ 2. Organisation

Foreningen er en selvstændig juridisk person organiseret som en ideel forening, hvorved forstås en forening hvis virke er almennyttigt og hvor opnåelse af et økonomisk overskud ikke er et mål, og det er ikke et formål at tjene på idrætsaktiviteten. Foreningen har virke og interessedeling i samarbejde med Egedal Rideskole.

Foreningen er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3. Formål

Foreningen har til formål at dyrke ridesportsaktiviteter. At få bedre forståelse for hestes natur, behov og hvordan denne plejes. Ligeledes har foreningen til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen, herunder at øge interessen for ridesporten, skabe forbindelser ryttere imellem, samt fremme folkeoplysende aktiviteter og bidrage til bredden af ridesporten.

§ 4. Medlemsforhold

Som aktivt medlem kan optages enhver der har interesse i foreningen og aktivt ønsker at være en del af foreningens idrætsaktiviteter.

Som støttemedlem kan optages enhver der har interesse i foreningen, men ikke ønsker at udøve selve idrætsaktiviteten.

Støttemedlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har de øvrige medlemsrettigheder og er dermed valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse.

Al kommunikation til medlemmerne foregår via Egedal Rideklubs hjemmeside.

§ 5. Indmeldelse

Anmodning om indmeldelse sker ved udfyldelse af Egedal Rideklubs indmeldingsformular. Kontingent betales ved bankoverførsel med medlemmets for – og efternavn som afsender. Nægtet optagelse betragtes som udelukkelse eller eksklusion jvf. § 8 a – 8 c.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

I forbindelse med udmeldelse skal de økonomiske mellemværender mellem medlemmet og foreningen afvikles.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

For støttemedlemmer udgør kontingentet 50 % af det ordinære medlemskontingent.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler medlemmet fortsat ikke

kontingent efter skriftlig påmindelse, vil medlemmet kunne slettes af medlemslisten uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen. Genoptagelse af medlemmet vil kunne ske, hvis restancen berigtiges.

§ 8. Udelukkelse eller eksklusion

§ 8 a.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 § 8 b.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer(blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg inden 4 uger.

 § 8 c.

Idet at § 8 b omhandlede tilfælde kan en generalforsamling ligeledes ved skriftlig afstemning, og et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

 § 9. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen som består af 5-7 medlemmer; en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere medlemmer. Formanden og kassereren vælges på generalforsamling, de øvrige på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er selvkonstituerende. Bestyrelsen varetager foreningens anliggender udadtil og indadtil og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Nedsættelse af særlige udvalg til varetagelse af enkelte eller løbende opgaver kan besluttes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved en stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for to. De vedtagne beslutninger, og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Desuden vælges 1 suppleant i ulige år for en periode på 2 år. En suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden, for det pågældende medlem, der har udtrådt af bestyrelsen i utide. Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år. Valgbare til særlige udvalg er ethvert medlem over 15 år.

Bestyrelsen vedtager og handler efter egen offentliggjort forretningsorden hvoraf det skal fremgå, at der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt og at disse tages til referat. En beslutningsliste vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

 § 10. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er i alle henseender generalforsamlingen og indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmerberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år. For medlemmer under 15 år, kan en forælder eller værge stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved underskrevet fuldmagt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet ved afstemning som ikke fremgår af den udsendte dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen offentliggøres for medlemmerne 7 dage inden samme på hjemmesiden.

Forslag fra bestyrelsen, som ikke fremgår specifikt af dagsordenen, skal senest udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt 5 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 § 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse, medmindre ordinær generalforsamling skal finde sted indenfor 5 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 § 12. Dagsorden

Som minimum skal dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (kun lige år), valg af kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer (kun ulige år)
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 § 13. Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisoren og forsynet med dennes påtegning og underskrift.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

 § 14. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 § 15. Opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dage, afholdte generalforsamlinger.  Ved den første generalforsamling skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål et eventuelt overskud, samt andre aktiver, skal tilfalde.

Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forestå afviklingen.

Egedal rideklub

27.03.2014

Revideret 30.03.2016